Hukuk büromuza vekalet çıkartmadan önce büromuzdan randevu alıp görüşme yapmanız gerekmekte olup, davanın ücreti, dava takip prosedürleri ile ilgili yeterli bilgiyi aldıktan sonra avukatlık ücret sözleşmesi imzalanması sonrasında vekalet çıkartılması gerekmektedir. Vekaletname çıkarmadan önce büromuzdan mutlaka bilgi alınız.


-1136 sayılı Avukatlık Kanunun 2 ve 56. maddeleri ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu 89.maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişilerin hukuki iş ve işlemlerini yargı organlarında ve icra dairelerinde vekalet yoluyla takip ettirebilmesi için bir avukata veya avukatlara vekalet vermesi zorunludur. Yargı organlarında veya icra dairelerinde iş takibi için avukat veya avukatlar dışındaki kişi veya kişiler lehine çıkartılan vekalet geçerli değildir.

-Tüzel kişiler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. Şirket adına vekaleten, kendi adına asaleten ibaresi ekletirseniz, aynı vekaletnamede hem kendi adınıza hem de şirket adına vekalet çıkarmış olursunuz. Aksi taktirde kendi adınıza ayrıca vekalet çıkarmak ve yeniden ücret ödemek zorunda kalırsınız.

-Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin Vergi / T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri zorunludur.

-Gerçek kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

-Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için vekalet çıkartılırken yanınızda en az 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafınız bulunmalı ve notere mutlaka boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için vekalet verileceği söylenmelidir. Boşanma ve nafaka davaları için çıkartılacak vekaletnameler iki nüsha çıkartılmalıdır.

-Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler. Yabancı memleketlerde noterlik işleri, konsoloslar tarafından görülür. Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vekalet çıkartmak için Türkiye’ye gelmesine gerek yoktur. Yurtdışında vekalet çıkartacak olan müvekkillerimizin ilgili ülkenin Türk Konsolosluğu’na şahsen başvurmaları vekalet bilgilerimizi konsolosluk kanalıyla vekalet çıkartmaları gerekmektedir. Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen vekaletnamelerin, o yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu ve siyasi memurlarınca onaylanmış olması gerekmektedir. Söz konusu tastik şerhine ‘Apostille Convention (Şerh)’ denilmektedir. Bu bakımdan yurt dışından Türkiye’ye evrak göndermeden önce bu işlemin unutulmaması önem arz etmektedir. Aksi durumda, eksiğin tamamlanması için ikinci kez yurt dışına evrak gönderilmesi gerekmekte bu durum ise zaman kaybına yol açmakta ve hukuki işin maliyetini artırmaktadır.

-Özel yetki gerekmeyen işlerde notere “Genel Vekaletname” düzenleneceği söylenmesi ve avukatın bilgilerinin verilmesi yeterlidir.

-18 yaşından küçük çocuklar için verilecek vekaletnamelerde, anne ve baba evli ise her ikisi birlikte küçük çocuğa velayeten vekaletname çıkartacaklardır. Anne ve baba evli olmasına rağmen, velayet herhangi birisine verilmiş ise o kişi tarafından küçük çocuğa velayeten vekaletname çıkartılacaktır. Anne ve baba boşanmış ise velayet kimde ise o kişi tarafından küçük çocuğa velayeten vekaletname çıkartılacaktır.

-Birden fazla kişi hep birlikte vekaletname çıkartabilir. Birlikte vekaletname çıkartılması daha ekonomiktir.

-Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re’sen tanzimi öngörülen işlemlerin “düzenleme” şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte Türkiye’de şahsen notere yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.

-Vekaletnamenin süreli olması mümkün ise de uzun süren yargılamalar sırasında sorun yaşamamak açısından süresiz vekaletname daha uygundur. Asli yetki vekil edende olduğu için istendiği an avukatı azil gerçekleştirilebilir.

UYARI : Vekaletname bilgileri kısaca bilgilendirme amacı ile yazılmıştır.

Tüm hakları saklıdır. 2020 Mutluer Hukuk Bürosu