Mutluer Hukuk Bürosu Avukat Arabulucu Enver Alper Mutluer’in yönetiminde, başta

Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku ve Şirket Danışmanlıkları, Ceza Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Medenî Hukuk, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Tüketici Hukuku, Fikrî Mülkiyet Hukuku olmak üzere hukukun çeşitli dallarında hukukî sorunlarına etkili çözümler arayan ve sağlam bir danışmanlığa ihtiyaç duyan müvekkillerine Avukatlık, Arabuluculuk ve Hukuki Danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi Mutluer Hukuk Bürosu’nun esaslı konularından birini oluşturmaktadır.
Hukuk Büromuzca şahıslara verilen Avukatlık Hizmetleri yanında ana çalışma alanımız şirketler olduğundan ve Hukuk Bürosu olarak şirketlerin karşılaştığı hukuki sorunlar üzerinde yoğunlaşmış olduğumuzdan, farklı şirketlerin mevcut sorunlarına ve farklı ihtiyaçlarına yönelik olarak, çok daha ayrıntılı ve detaylı hukuksal hizmetler de verilmektedir.
Avukatlık hizmetleri şirketinizin davalarda temsilini ve şirket alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerini kapsamaktadır. Buna göre avukatlık Hizmetleri; Şirketinizce açılacak veya şirketiniz aleyhine açılmış veya açılacak her türlü davalarda, her türlü davalarda şirketinizin temsili, ihtilaflı konularda şirketinize hukuki yardımda bulunmak, bu amaçla yazışmalar, takipler yapmak, davalar açmak veya aleyhe açılmış davalara cevap vermek ve şirketiniz vekilliğini, T.C. Mahkemeleri, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri nezdinde üstlenmektir.
2018 yılı itibariyle, bireylere ve şirketlere, yaşamış oldukları üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda doğabilecek özel hukuk uyuşmazlıklarının mahkeme dışında ve gizlilik çerçevesi içinde menfaatlerine uygun kalıcı çözümler üretebilmeleri için hukuki bilgi birikimimiz ile arabuluculuk tekniklerini birleştirerek arabuluculuk hizmeti de vermekteyiz.
Şirketinizin iştigal konusu ve sair tüm işlerinin sağlıklı bir hukuki süreçte işlemesi için, gerekli hukuki denetimler ve incelemeler yapılmakta, tüm belgeler ve süreç incelenmekte, eksik veya hatalı olanlar revize edilmekte, olmayanlar ise tarafımızca hazırlamakta ve uygulamalar kontrol edilmektedir. Bu çalışmalarla şirketinizde güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada nihai amaç şirket üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesi ile ihtilaflar oluşmadan evvel bir nevi koruyucu hekimlik görevi üstlenmek ve sizlere "koruyucu avukatlık ve önleyici hukuk hizmeti" verebilmek ve bu suretle şirketlerinizin sağlıklı gelişmesine katkı yapabilmektir.Danışmanlık hizmetlerimizle, şirketinizin iştigal konusu ve sair tüm işlerinin sağlıklı bir hukuki süreçte işlemesi için, şirketiniz komple mercek altına alınmakta, gerekli hukuki denetimler ve incelemeler yapılmakta, tüm belgeler ve şirket işleyiş süreci incelenmekte, eksik veya hatalı uygulamalar revize edilmekte, mevcut olmayanlar tarafımızca hazırlamakta ve tüm uygulama baştan sona kontrol edilmektedir.Tüm bu çalışmalarla şirketinizde sağlam bir şirket kültürü ile bağlantılı, güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır.Bu nedenlerle, Hukuk Büromuz her zaman yeni fikirlere açık olan ve değişimi sürekli olarak takip eden ve teknolojiyi sonuna kadar kullanmaya çalışan bir hukuk bürosu olarak, müvekkillerine en hızlı ve en doğru bilgiyi, en güvenilir bir şekilde ulaştırmayı ve en önemlisi müvekkillerine karşı her yönden şeffaflığı sağlarken, dışarıya karşı da şirketinizin sırlarını korumayı öncelikli ilke edinmiştir.Şirketinize yapacağımız bu hizmetlerle, asıl amacımız, şirket saygınlığınızı korumaya yardımcı olmak, hukuksal koruma oluşturarak, şirketinizin bugününe ve geleceğine en üst düzeyde katkı sağlamaktır. Arzu ederseniz, avukatlarımız sizi işyerinizde ziyaret ederek, birebir yapılacak görüşme ile her türlü sorunuza cevap vermekten ve size hizmet etmekten mutluluk duyacaklardır.
Mevzuatlar ve anayasa çerçevesinde hak arama, mağduriyet karşısında suç duyurusunda bulunma, savunma hakkı, tutuklama, gözaltına alınma, ifade verme, ceza mahkemelerinde açılan davalarda temsil etme hizmetleri sağlamaktadır.
Kredi sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, şirket ortaklıkları, birleşmeler ile satın almalara yönelik sözleşmeler, finansal kiralama, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü sözleşmenin hazırlanması gibi hususlarda müvekkilin haklarını koruyucu doğrultuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.
Mutluer Hukuk Bürosu, İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin ve şartlarının hazırlanması, tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi, sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması, işçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanması, şirketlere iş hukukuna ilişkin konularda danışmanlık verilmesi, şirket içi iş yönetmeliklerinin hazırlanması, şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimler ile ilgili danışmanlık verilmesi, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İşçi-İşveren uyuşmazlıklarında, Uzman Arabuluculuk hizmeti vermektedir.
Avukatlık ve müşavirlik hizmetlerini yürüttüğümüz müvekkillerimizin icra dosyaları tarafımızdan yürütülmekte ve neticelendirilmektedir.Kıymetli evraka müstenit olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi, borçlunun malvarlığının araştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz, ticaret mahkemelerinden iflas kararı alma, iflas prosedürüne ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirme, davaları yürütme, mahkemeden ihtiyati haciz kararı alma, bu kararı tatbik etme, istihkak davası, hacizli veya rehinli oto satışı, icra ceza davaları gibi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.
Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları, nafaka ve nafakanın artırılması-azaltılması davaları, boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları, mal rejimi ve evlilik sözleşmelerinin hazırlanması, mal rejiminin tasfiyesi davaları, aile konutu şerhi davası, nişanın bozulmasından nedeniyle tazminat, yurt dışında verilmiş boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi, evlat edinme, babalık ve soy bağı davası, velayet kaynaklı anlaşmazlıklar ağırlıklı olmak üzere aile birliğinden doğan tüm hukuki meselelere ilişkin hukuki yardım sağlanmaktadır.
Miras sözleşmelerinin hazırlanması, veraset ilamları, mevcut miras ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve sair konulara ilişkin hukuki yardım sağlanmaktadır.
Tapu iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının yanı sıra intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması hususlarında hizmet vermekteyiz. Ayrıca kat mülkiyeti alanında da çözümler sunmaktayız. Bunlarla beraber, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kira sözleşmelerinden doğan ihtilaflar ve cezai şart, kira sözleşmelerinin hazırlanması, kira alacaklarının tahsili ve tahliye, tespit davaları, kat irtifakı ve kat mülkiyeti, tapu iptali ve tescili davaları, ipotek ihtilafları ve kamulaştırma davaları, Kentsel dönüşüm sürecinde hukuki danışmanlık, İfraz vb. tapu işlemlerinin yapılması, sitelerde yönetim oluşturulması konusunda danışmanlık, kentsel dönüşümde kararların nasıl alınacağı konusunda danışmanlık, İnşaat sözleşmelerinin yazılması, yönetim planı yazılması gibi konularda da hizmetler sağlanmaktadır.
Mutluer Hukuk Bürosu'nun, hukuki hizmetlerinden birini de vergi hukuku oluşturmaktadır. Mutluer Hukuk Bürosu müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda pratik, yaratıcı ve ticari yaklaşımı sunarak vergisel ihtiyaçları karşılamaktadır
Özellikle son yıllarda önemli gelişmeler kaydeden Tüketicinin Korunması Hakkındaki yasal düzenlemeler çerçevesinde yenilikler hakkında müvekkillerimizi bilgilendirmekte ve tüketici mahkemeleri nezdinde temsil etmekteyiz.
Basın ve radyo televizyon yoluyla yapılan saldırılarda cevap ve düzeltmeler, hakaret ve sövme cürümlerini teşkil eden yayınlardan dolayı Cumhuriyet Savcılığına şikâyetler, Hakaret, iftira, onur kırıcı yayın iddiaları içeren davalar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na şikâyet ve ihbarlar, tecavüz tehlikesinin önlenmesi davaları, tedbir davaları, yazılı ve görsel yayınlar sebebi ile açılmış maddi ve manevi zarar davaları, Yeni Türk Ceza Yasası ve Terörle Mücadele Yasasındaki Basın Yoluyla İşlenen Suçlar için açılacak davalar, Basın iş sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, basın işçilerinin özlük haklarının denetlenmesi, medya şirketleri alım ve satım danışmanlığı, Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması, medya şirketlerinin vergi ve iş hukuku yönünden incelenmesi, Sponsor ve reklam sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, yapım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Yapılan yayınların ve yayımların telif ve fikir hakları bakımından günlük olarak taranması, denetlenmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması, yazılı veya görsel basın yoluyla kişilik haklarının ihlali durum araştırması ve tespiti gibi konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.Marka, patent ve endüstriyel tasarım ihlallerinden doğan her nevi dava, bu türde ihlallerin sona erdirilmesi ve tazminat taleplerine ilişkin hizmet verilmektedir. Bu hizmet, arama-toplama işlemleri, arama-toplama kararları için başvuru, devir veya lisans sözleşmeleri hazırlanması, gümrüklerde el konulan eşyaların taklit olup olmadığını inceleme, hukuk ve ceza davalarında temsil, şikayet, dava açma gibi hukuki hizmetleri kapsamaktadır.
Yerel tahkim anlamında kurumsal bir bütün içerisinde uyuşmazlık çözümüne imkan sağlayan bir kurum olarak İstanbul Ticaret Odası Tahkim Kurumu başvurabileceğimiz kurumlardandır. Sözleşme içerisinde tahkim şartı bulunan birçok uyuşmazlık, bu kurum bünyesindeki tahkim heyetlerince çözüme ulaştırılmaktadır. -Her türlü ticari işlem ve davalarda temsil etme, -Anlaşmazlıklara alternatif çözümler bulma, -Uluslararası hukuk ile ilgili konularda hukuki yardım sağlamak olmak üzere hizmet verilmektedir.
Elektronik ticaret kaynaklı her türden hukuki uyuşmazlığın çözümü, mesafeli satışlar, internet üzerinden yapılacak ticari işlemler için danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Elektronik Ticarette Oluşabilecek Hukuki Sorunlar, İnternet Ortamında Sözleşmelerin Kurulması, İnternet Ortamında İşlenen Suçlar, Fikri Mülkiyet Hukuku ve İnternet Sitesi İçerik Ve Tasarımlarının Korunması, İnternet Ortamında Kişilik Haklarına Saldırı, İnternet Yayınlarındaki Hukuki ve Cezai Sorumluluklar , Alan Adlarının Devri ve Alan'dan Kaynaklanan Haksız Rekabet Halleri Konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Ekli Protokollerin güvence altına aldığı hakları ihlal eden Devlet Tasarrufları nedeniyle kişilerin uğradığı her türlü zararın tazmin edilmesine dönük davalar konusunda hizmet verilmektedir.

Tüm hakları saklıdır. 2020 Mutluer Hukuk Bürosu